کميسيون ويژه اي بر روي تمامي پروازهاي سيستمي در نظر گرفته شده استسایر اعلانات