ترمينال4 :ايرلاين هاي فلاي پرشيا،کاسپين،ساها،ماهان،تابان وآسمان
 
ترمينال 2: ايرلاين هاي قشم اير،معراج،آتا،ايرتور،کارون،ايران اير

ترمينال 1:ايرلاين هاي کيش اير،وارش،زاگرس سایر اعلانات