مسافرين محترم چنانچه به دليل نقص در مدارک پزشکي رئيس ايستگاه آن ايرلاين محترم از پذيرش شما جلوگيري به عمل آورد بیتاسیرنوین کیش هيچ گونه تعهدمالي را عهده دار نخواهد بود.
سایر اعلانات