بارداري اول: در صورتي که پرواز کمتر از دو ساعت باشد ، مسافر بايد تا انتهاي هفته 32 گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد. در صورتي که پرواز بيشتر از دو ساعت باشد ، مسافر بايد تا انتهاي هفته 28 گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين تاريخ زايمان به همراه داشته باشد. از هفته 28 تا 35 مسافر بايد داراي گواهي پزشک معتمد هواپيمايي کشور را به همراه داشته باشد. بارداري دوم به بعد با هر زمان پروازي تا انتهاي هفته 28 ، مسافر بايد گواهي پزشک معالج با درج سن بارداري و تخمين زايمان به همراه داشته باشد. با هر زمان پروازي از هفته 28 تا 35 ، مسافر بايد گواهي پزشک معتمد هواپيمايي کشور
سایر اعلانات