بار مجاز هواپیمایی معراج
بار مجاز ایرلاین معراج برای تایپ هواپیمایی Airbus 320 :
امام استانبول :
اکونومی : 25 کیلوگرم
بیزنس : 30 کیلوگرم
استانبول امام :
اکونومی : 30 کیلوگرم
بیزنس : 40 کیلوگرمسایر اعلانات