ورود به ایران ( واکسن + تست منفی کرونا )
سایر اعلانات