بخشنامه PCR هواپیمایی معراج
تذکرات مهم: 
* از پذيرش مسافر افغاني و پاکستاني در فرودگاه جلوگيري مي گردد در صورت رزرو مسئوليتي متوجه بعثت سير ايرانيان نخواهد بود.
 *تمامي اطلاع رساني هاي ما از طريق موبايل مندرج در رزرو صورت مي گيرد لذا مسئوليت هرگونه عدم توجه به اين مهم مسئوليتي متوجه آژانس بعثت سير ايرانيان نخواهد کرد. همچنين تمامي همکاران در صورتي که براي مسافرين خود رزرو مي گيرند بعد از دريافت پيامک از سوي ما ملزم به اطلاع رساني به مسافرين خود خواهند بود.
* کليه مسافران بالاي 12 سال ميتوانند با ارائه گواهي واکسيناسيون دو نوبت کرونا که از آخرين نوبت آنها 14 روز گذشته باشد يا با ارائه جواب منفي آزمايش PCR در محدوده 72 ساعت به پرواز براي مسير رفت و برگشت از پرواز استفاده نمايند.
پذيرش مسافرات با تابعيت غيرايراني صرفا با ارائه کارت واکسيناسيون با شرايط فوق امکان پذير مي باشد
* بار مجاز براي ايرباس A320 کلاس اکونومي 25 کيلو و بيزنس 30 کيلوگرم مي باشد.
* بار مجاز براي ايرباس AB300-600 کلاس اکونومي 30 کيلو و بيزنس 40 کيلوگرم مي باشد
* حضور مسافر 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامي مي باشد، 1 ساعت قبل پرواز کانتر بسته مي شود.
* بليت قابل انتقال به غير نمي باشد.
* تمام زمان ها  به وقت محلي مي باشد.سایر اعلانات